01 بهمن 1396 ساعت 08:29

مرمت و بازسازی عین به عین بخش های تخریب شده بافت محله خانقاه
کارگاه حفاظت و مرمت پایگاه پژوهشی شهر تاریخی میبد/ 18 مرداد ماه 1395

کوشک و باغ ناجی یزد متعلق به دوره قاجار در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.

Back to Top

Template Design:Dima Group